Naděje, pobočka Litomyšl

 

Vážení, dovolte mi Vás seznámit s uplynulým čtvrtletím v litomyšlském středisku NADĚJE. I přes personální změny zůstává naše poslání stejné. Nabízíme dětem a mládeži ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času. Poskytujeme jim prostřednictvím sociální služby pomoc a podporu v obtížných životních situacích a tak je doprovázíme obdobím dětství a dospívání, přičemž vycházíme z křesťanských principů lásky a pomoci druhým. 

Vzhledem k dospívání našich klientů jsme navýšili věkovou hranici z 16 na 18 let.  Změna tak nabízí pomoc širšímu okruhu mladých lidí. 

Od 4. 1. do 1. 4. 2016 navštívilo NZDM 88 dětí a mladistvých z toho 53 chlapců a 35 dívek.  Tyto děti a mladiství hledají často bezpečný prostor pro trávení volného času. Jsou mezi nimi tací, kteří jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. závislost na návykových látkách, šikana), nacházejí se v obtížné životní situaci (např. krizová situace v rodině, potíže ve škole), mají potíže s běžným způsobem trávení volného času (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel, s výběrem smysluplné aktivity, rodina jim na to neposkytne podporu a finanční prostředky apod.). Nemalá část má potíže i v navazování přátelských vztahů s vrstevníky. Děti často touží po kamarádovi/kamarádce, někom blízkém komu se mohou svěřit, s kým se zasmát, ale jejich situace či okolí jim to ztěžuje. 

NZDM se tak snaží o to, aby tyto děti uměly navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich, získaly kompetence pro řešení svých potíží, uměly rozpoznat a rozvinuly své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti, uměly přebírat odpovědnost za svoje jednání, uměly rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy, získaly pomoc v akutní krizové životní situaci a především mohly s pracovníky sdílet svoji každodennost a měly možnost odreagování. 

K naplnění našich cílů nám slouží především programová nabídka volnočasových aktivit. S dětmi se snažíme hrát společenské hry, sportovat, tvořit, povídat si a diskutovat. Těmito činnostmi chceme dětem ukázat možnosti a cesty. Do pravidelného programu vkládáme i fakultativní služby. Z těch uplynulých lze zmínit bowling a přespání v klubu, které proběhlo v průběhu jarních prázdnin.  Z plánovaných aktivit to jsou letní výlety (př. výlet do zoologické zahrady, lesní hrátky na myslivně ve Sloupnici, výlet za koňmi na Suchou). 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

Za zmínění jistě stojí Festival deskových her, který proběhl 23. 1. 2016 pod záštitou Farní Charity Litomyšl. Opakovaná událost nabyla na oblibě a počet účastníků jistě převyšoval stovku. NADĚJE zaplnila třetinu stolků a za pomoci pěti dětí z klubu a dvou dobrovolníků jsme se snažili seznámit účastníky se zajímavými deskovými hrami. Spolupráce s Farní Charitou se dále vztahuje na dobrovolnický program Daniel, díky, kterému nám dochází vypomáhat šest pravidelných dobrovolníků. Dále, zde funguje spolupráce s charitní službou Sanace rodiny. 

Velmi dobrá je spolupráce se všemi základními školami města Litomyšl, kde je nám díky vstřícnosti vedení umožněna prezentace měsíčních aktivit v podobě letáčků. Z větších „školních“ akcí nás čeká 29. 4. 2016 prezentace zařízení a kreativní dílny se šermem pro Speciální základní školu Litomyšl. 

V měsíci dubnu se účastníme akce „Ukliďme Česko“ ve spolupráci s Generací 89 Litomyšl. Dne 15. 4. 2016 bychom rádi poklidili a tak přivedli do nové sezóny dětské hřiště nad NADĚJÍ. 

Z dalších plánovaných a velice příjemných akcí, je účast na regionálním kole soutěže Duhové křídlo 2016, které pořádá Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje dne 25. 4. 2016. Na soutěž si děvčata z klubu připravila taneční vystoupení, které se již nyní těší prezentovat. 

V neposlední řadě je zcela na místě zmínit spolupráci s Městským úřadem Litomyšl, který nás přizval k procesu strategického plánování výchovně- vzdělávacích aktivit.