Domácí hospicová péče na Litomyšlsku

Zpráva z činnosti

Finanční příspěvek 20.000,-Kč byl použit v souladu s prezentovaným záměrem, tzn. na provozní náklady zajištění této odborné specializované služby v roce 2017 (hradí se z toho cesty za klientem, mzda a příplatky sester za pohotovost – noční a víkendové služby a příplatek za ztížené pracovní podmínky). 

Farní charita Litomyšl v roce 2016 poskytovala tuto službu 11 klientům (rodinám), v roce 2017 to bylo doposud 14 rodin.

Historie služby:

Charitní ošetřovatelská služba Farní charity Litomyšl (zal. R. 1993) poskytovala od r. 2011 pod vedením vrchní sestry paní Marcely Renzové rovněž paliativní péči potřebným dospělým klientům a dětem. Od roku 2014 byl připravován proces transformace na poskytování komplexní domácí hospicové péče (nákup nutného vybavení, výběrová řízení, sestavení odborného týmu, školení, stáže ve vybraných zařízeních). Domácí hospicová péče pro děti a dospělé je na Litomyšlsku zajišťována od 1.1.2016.

 

Poskytované služby:

- zdravotní péče - péče paliativní, poskytována lékaři a pracovníky nelékařských profesí (ošetřovatelská péče), dostupnost 7 dní v týdnu 24 hodin denně

- sociální péče - poskytována pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky  - otevřená, pravdivá a empatická komunikace, podpora a doprovázení

- psychologická péče poskytována specializovaným psychologem

- duchovní péče poskytována duchovními

- aktivní péče rodinných příslušníků

 

Komu:

Nevyléčitelně nemocným dospělým a dětem, kteří chtějí žít a dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat v závěru života doma. Těm, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní. Těm, u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců, mohou a chtějí je prožít doma, ve svém domácím prostředí.

 

Kde:

Doma, v domácím prostředí klienta, dle územní působnosti Farní charity Litomyšl.

 

Cíl záměru/projektu:

Zajistit komplexní služby domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným dospělým a dětem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují; poskytovat podporu rodině; vytvářet podmínky k tomu, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně; ušetřen bolesti, pokud je to jen trochu možné, měl čas na své nejbližší a příležitost a čas na rozloučení. 

 

Přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Projekt Domácí hospicové péče Farní charity Litomyšl je součástí koncepce poskytování domácí hospicové péče Charity ČR (CHČR). První koncepce byla přijata v roce 2007, aktualizovaná podoba pak byla schválena Radou ředitelů CHČR v prosinci 2014. Revizí prošel projekt v roce 2017. Obsahuje podrobné strategické kroky, které mají nadále rozšiřovat povědomí odborné i laické veřejnosti o možnostech tohoto typu péče, tj. umožnit setrvání pacientů v terminálním stavu ve vlastním sociálním prostředí, či návrat z hospitalizace do domácího prostředí k prožití posledních chvil života uprostřed svých blízkých a zvýšit dostupnost domácí hospicové péče prostřednictvím vytvoření sítě v rámci Charity ČR v zájmu pokrytí území ČR.