Milí přátelé, máme za sebou první tři roky cílené grantové podpory dvěma organizacím na poli misie a na poli charity. Po tři roky jsme podporovali Daniela Féra v Dětské misii a litomyšlskou Naději s jejím nízkoprahovým klubem. Uplynulé tři roky také získaly podporu tři roční projekty: 1. Koupě olivového háje na Sicílii, 2. Domácí hospic litomyšlské charity, 3. Program Zdravá mládež.

Před prázdninami jsme si odhlasovali, že v tomto principu podpory chceme pokračovat. Proto je čas vyhlásit přijímání návrhů projektů na financování pro následující roky 2019 – 2021.

Projekt nákupu olivového háje se neuskutečnil, a tak byla podpora 20 000 Kč navrácena zpět na účet sboru. Z toho důvodu máme příležitost vybrat jednoroční projekty dva.

Budeme tedy vybírat:

 Tři oblasti, do kterých rozdělíme peníze a za každou oblast bude 1 organizace/projekt, který peníze dostane, bez omezení působnosti – může být místní i zahraniční:

A.      Oblast charita – diakonie: 1x podpora na 3 roky / 20 000 Kč

B.      Oblast misie – evangelizace: 1x podpora na 3 roky / 20 000 Kč

C.      Aktuální projekt: 2x podpora na 1 rok / 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost). Podmínkou je, aby to byl reálný projekt (nepouze dlouhodobý záměr), jehož realizace započne nejpozději v roce podpory a bude vykazovat reálné známky dokončení.

V této kategorii budeme letos vybírat projekty dva, díky navrácení podpory olivového háje.

 

Termíny:

Od nynějška do 30.9.2018 sbírání podaných projektů a jejich průběžné zveřejňování.

14.10.2018 na členském shromáždění: hlasování o navržených projektech.

 

Obecná pravidla:

1. Během období nominace organizací může dát kdokoli návrhy na podporu organizace/projektu do jakékoli ze tří stanovených oblastí. V rozsahu do poloviny strany A4 popíše projekt a přidá případně webové stránky organizace/projektu, případně doplní max. 3 fotografiemi. Tento podklad poskytne na uveřejnění webu Nového kostela a na nástěnku sboru a do rozesílaného týdenního oznámení.

2.  Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory jakýmsi patronem organizace/projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.

3.  Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.

4.  Organizace/projekt, který dostal dotaci v bezprostředně předchozím období se může ve stejné kategorii ucházet o podporu za předpokladu, že mezi uskutečněnou podporou a připravovanou žádostí byl vynecháno jedno kolo. (tzn. jednoroční projekt jeden rok vynechává, tříletá podpora vynechává ve své kategorii následující tříleté období).

5.  Garant úspěšného projektu předchozího období není omezen v podávání nových návrhů dalších projektů. Předpokládá se, že své povinnosti garanta u předchozích projektů plnil a o své projekty se svědomitě staral.

6.  V každé oblasti bude vybrán vítězný projekt s nejvíce hlasy, podmínkou jeho vítězství je, že bude mít mezi námi svého patrona. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten patronství na sebe po dobu podpory vzít).

7.  Projektu/organizaci může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že organizace/projekt skončila nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostala.

 

Požadavky na podporované organizace/projekty:

1.       Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá patron.  Toto platí především u tříleté podpory.

2.       Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí patron s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).

3.       Patron by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.

4.       V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.