Milí přátelé, na podzim jsme rozhodli o podporách organizací na roky 2019-2021. Pro vaše připomenutí: jednoroční podporu získala AWANA – služba dětem a rodičům, dále biblické vzdělávání pro veřejnost ETS. V oblasti charity to byla na tři roky LRS Chvaly, v oblasti misie Immanuel – Hand of Hope projekt pro děti z dětských domovů. Vzhledem ke změnám v organizaci Immanuel projekt ztratil garanta, a tudíž se podpora vrací zpět do sborového rozpočtu. Z toho důvodu vypisuje staršovstvo náhradní kolo grantové podpory ze sborového rozpočtu. Tedy od 13.1. do 3.3.2019 můžete navrhovat organizace/projekty k podpoře 20 000 Kč na roky 2019–2021, a to v oblasti misie – evangelizace. O podpořeném projektu rozhodnete svými hlasy na výročním členském shromáždění 24.3.2019.
Pravidla podáví projektů jsou stále stejná:
Obecná pravidla:
1. Během období nominace organizací může dát kdokoli návrhy na podporu organizace/projektu do jakékoli ze tří stanovených oblastí. V rozsahu do poloviny strany A4 popíše projekt a přidá případně webové stránky organizace/projektu, případně doplní max. 3 fotografiemi. Tento podklad poskytne na uveřejnění webu Nového kostela a na nástěnku sboru a do rozesílaného týdenního oznámení.
2.  Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory garantem organizace/projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.
3.  Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.
4.  Organizace/projekt, který dostal dotaci v bezprostředně předchozím období se může ve stejné kategorii ucházet o podporu za předpokladu, že mezi uskutečněnou podporou a připravovanou žádostí byl vynecháno jedno kolo. (tzn. jednoroční projekt jeden rok vynechává, tříletá podpora vynechává ve své kategorii následující tříleté období).
5.  Garant úspěšného projektu předchozího období není omezen v podávání nových návrhů dalších projektů. Předpokládá se, že své povinnosti garanta u předchozích projektů plnil a o své projekty se svědomitě staral.
6.  V každé oblasti bude vybrán vítězný projekt s nejvíce hlasy, podmínkou jeho vítězství je, že bude mít mezi námi svého garanta. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten být garantem po dobu podpory).
7.  Projektu/organizaci může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že organizace/projekt skončila nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostala.

Požadavky na podporované organizace/projekty:
1. Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá garant.  Toto platí především u tříleté podpory.
2.  Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí garant s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).
3.  Garant by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.
4.  V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.