Skip to main content

Jak probíhá bohoslužba?

Poprvé na bohoslužbě?

Neděle mají podobný vzorec. Kazatel přivítá příchozí, následuje modlitba nebo písně. Čte se z Bible. Podáváme si chléb a víno, jak to Kristus určil. V naší církvi není určeno kdy sedět a kdy stát. Někdo potřebuje třeba klečet. Zpíváme společně, ale stačí jen poslouchat. Při některých bohoslužbách vede zpěv hudební skupina. Jindy zpíváme za doprovodu varhan nebo klavíru. Krátká část bohoslužby je vyhrazena také dětem v podobě příběhu.

Kázání inspiruje, nemoralizuje

Kázání je úvaha nad biblickým textem a jeho poselstvím pro současné posluchače. Kazatel v Bibli nalézá inspiraci pro běžný život a otevírá důležité otázky, jako například – Jak udržovat zdravé vztahy? Jak se naučit odpouštět? Jak naplnit svůj život?

V biblickém textu také odhaluje, kdo je Bůh a jak se k němu můžeme vztahovat.

Aby kazatel dokázal aktualizovat starobylý biblický text, musí rozumět době, v níž Bible vznikla a tehdejším lidem, pro něž byla psána. Pak musí být citlivý na témata dnešní doby: Jen tak dokáže dnešní svět a Biblickou zprávu vhodně propojit. K tomu potřebuje teologické vzdělání a jak se říká: inspiraci Duchem svatým.

Připomínka Poslední večeře

Nejméně jednou za měsíc na památku Kristova ukřižování slavíme Večeři Páně, možná ji znáte z katolického kostela jako Svaté přijímání. U nás přijímáme chléb i víno, hlásíme se tím k tradici protestantské reformace. Večeře Páně se účastní členové sboru nebo pokřtění lidé z jiných církví – ostatní jsou srdečně vítáni jako svědkové vzácné události. Slavnost vede a řídí kazatel, ale podáváme si navzájem. Jsme vůči sobě velkorysí, všichni jsme hosty. U této slavnosti mají místo i děti. Často s nimi sdílí rodiče chléb tak, že svůj díl rozlámou na kousky. Toto jídlo je posilou na cestu a zavazuje k životu s Kristem každého, kdo chléb a víno přijímá.

Děti vítány

Pro děti od tří let je souběžně s bohoslužbou připraven program v klubovnách kostela. Společně zpívají, hrají si a vyprávějí příběhy z Bible. Rodiče s nejmenšími dětmi se mohou účastnit bohoslužby v sále nebo také v ozvučeném prostoru předsálí kostela.