Skip to main content

Můžete požádat o grant

Milí přátelé, víte, že jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2019–2021) práci A Rocha (Kategorie A, Misijní projekt)  a LRS Chvaly o.p.s. (Kategorie B, Charitativní projekt) Na rok 2020 získal jednoletou podporu 20 000 Kč projekt dostavby modlitebny ve školy v Indii (Kategorie C). Zprávy ze všech tří projektů byly přílohami pravidelných Pozdravů a zpráv z Nového kostela. Je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2021. S podzimem (na výročním členském shromáždění) začneme přípravu a výběr na další tříleté období tak, aby shromáždění členů a přispěvatelů mohlo vybrat a rozhodnout.

Dovolte nám tedy zopakovat pravidla po volbu tohoto projektu:

Obecná pravidla Kategorie C. Aktuální projekt: podpora na 1 rok / až do 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost) Po uplynutém ročním období uspořádáme nový výběr, s tím že se o podporu může projekt opět ucházet, pokud nedostal podporu v předcházejících letech. Projektu může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že projekt skončil nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostal.

Nominace na podporu organizace/projektu
1. Během období nominace může dát kdokoli návrhy na podporu jakéhokoli projektu. V rozsahu max. 8 vět popište projekt a přidejte webové stránky organizace/projektu, případně doplňte max. 3 fotografiemi. Tento podklad bude uveřejněn na webu Nového kostela, na nástěnce sboru a bude přiložen do rozesílaného každotýdenního Pozdravu a oznámení z Nového kostela.

2. Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory jakýmsi patronem projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.

3. Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.

Rozhodnutí o podporovaném projektu
1. Po uzavření času nominací bude možno hlasovat. (nejen právoplatní členové sboru, ale i přátelé sboru, mládež apod.) O způsobu rozhodne staršovstvo dle stávajících podmínek.

2. Rozhodnutí o podpoře projektu bude učiněno na základě tajného hlasování zúčastněných – každého, kdo se chce na rozhodnutí podílet.

3. Bude vybrán vítězný projekt s nejvíce hlasy, podmínkou jeho vítězství je, že bude mít mezi námi svého patrona – garanta. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten patronství na sebe po dobu podpory vzít).

Požadavky na podporovaný projekt
1. Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se podrobněji seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá patron.

2. Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí patron s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).

3. Patron by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x, max. 4x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.

4. V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.

Časový harmonogram 
přijímání vašich návrhů do 15. 6. 2021
hlasování o podpoře: konec června 2021
Staršovstvo dle aktuálního stavu rozhodne o způsobu hlasování.

Pokud tedy máte na mysli již nějaké projekty, můžete je začít zpracovávat podle pravidel, které jste teď právě přečetli. Zpracovaný podklad, prosím, pošlete na e-mailovou adresu: info@novykostel.cz a to nejpozději do 15. června 2021. Děkujeme.